arrow
profile_image
genfy
od 11. 8. 2009
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Praha – Ministerstvo zdravotnictví dnes varovalo před používáním 17 barev na vlasy od polské firmy Venita. Výrobky Perfect color intensive creme obsahují zakázané látky, které mohou zvýšit riziko vzniku rakoviny močového měchýře. Na to, že jsou některé přípravky od firmy Venita nebezpečné, upozornilo ministerstvo už minulý týden. Tehdy varovalo před 14 přípravky s názvem Henna color.

ako nebezpečné výrobky ministerstvo nyní označilo Perfect color intensive creme Super zesvětlující přírodní blond, Super zesvětlující světlý blond, Super zesvětlující pastelový blond, Světlý blond, Přírodní blond, Střední kaštan, Kávově hnědá, Tmavý kaštan, Čokoládově hnědá, Burgund, Granátové jablko, Bordo, Rubín, Černá višeň, Višeň, Baklažán a Černá.

Hlavní hygienik Michael Vít upřesnil, že některá balení jsou v polské verzi, přičemž etiketa s českým označením odstínu, upozorněním a soupisem jednotlivých součástí balení je pak na zadní straně. Výrobce je uveden na boční straně, na obalech pro Polsko je ale název firmy odlišný, a to VENITA FABRYKA KOSMETYKÓW Sp. z o.o.

arrow
profile_image
genfy
od 11. 8. 2009
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Rizikové odstíny barvy Henna Color:

1. HENNA COLOR, Krémový barvící balzám, zn. VENITA, 2 AMBRE, EAN: 5902101000192, šarže: 9.10.492

2. HENNA COLOR, Bylinný barvící balzám, zn. VENITA, 3 ČERVENÝ POMERANČ, EAN: 5902101711029, šarže: 9.11.513

3. HENNA COLOR, Barvící bylinný balzám, zn. VENITA, 4 HENNE / HENNA, EAN: 5902101000215, šarže: 9.10.464

4. HENNA COLOR, Barvící bylinný balzám, zn. VENITA, 5 PAPRIKA, EAN: 5902101000222, šarže: 10.01.043 a 9.03.117

5. HENNA COLOR, Bylinný barvící balzám, zn. VENITA, 6 BLOND VENITIEN TITIAN, EAN: 5902101000239, šarže: 10.02.139

6. HENNA COLOR, Krémový barvící balzám, zn. VENITA, 7 CUIVRE / COPPER, EAN: 5902101000246, šarže: 9.11.517

7. HENNA COLOR, Bylinný barvící balzám, zn. VENITA, 8 RUBÍN, EAN: 5902101711074, šarže: 9.01.058 a 8.06.247

8. HENNA COLOR, Bylinný barvící balzám, zn. VENITA, 9 JASNĚ ČERVENÝ, EAN: 5902101711081, šarže: 8.05.210

9. HENNA COLOR, Bylinný barvící balzám, zn. VENITA, 10 GRANÁTOVÉ JABLKO, EAN: 5902101711098, šarže: 9.02.079 a 10.04.246

10. HENNA COLOR, Bylinný barvící balzám, zn. VENITA, 12 VIŠEŇ, EAN: 5902101711111, šarže: 9.09.415 a 9.09.434

11. HENNA COLOR, Bylinný barvící balzám, zn. VENITA, 16 DIVOKÁ ŠVESTKA, EAN: 5902101711159, šarže: 8.03.133

12. HENNA COLOR, Bylinný barvící balzám, zn. VENITA, 17 BAKLAŽÁN, EAN: 5902101711166, šarže: 3.11.508

13. HENNA COLOR, Bylinný barvící balzám, zn. VENITA, 18 ČERNÁ VIŠEŇ, EAN: 5902101000352, šarže: 9.03.137A

14. HENNA COLOR, Barvící bylinný balzám, zn. VENITA, 100 BLOND PLATINE, EAN: 5902101000376, šarže: 10.03.196

arrow
profile_image
genfy
od 11. 8. 2009
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Barvy na vlasy mohou způsobit alergické reakce
S kin and other allergic reactions pose the biggest risk to hair dye users. S kin a jiné alergické reakce představují největší riziko pro barvení vlasů uživatelům. It's difficult to say how many hair dye users suffer from allergic reactions, as most do not seek medical attention. Je těžké říci, kolik uživatelů na barvení vlasů trpí alergickými reakcemi, jako většina z nich nemá vyhledejte lékařskou pomoc. However, there are many cases where allergic reactions to hair dyes have been severe or even fatal. Nicméně, existuje mnoho případů, kdy alergických reakcí na barvy na vlasy byly těžké nebo dokonce smrtelné.

Signs of a mild reaction may only be irritation of the upper eyelids or rims of the ears, but in more severe reactions, the whole head or body may be involved. Známky mírné reakce mohou být podráždění horních víček nebo okraje uší, ale v mnohem závažnější reakce, může celou hlavu nebo orgán měl být zapojen.

A severe form of allergic reaction is anaphylactic shock. Těžká forma alergické reakce je anafylaktický šok. When this occurs, the mouth and tongue swell and the airways constrict. Když k tomu dojde, ústa a jazyk bobtnat a dýchací cesty škrtit. Anaphylaxis can be rapidly fatal, and there have been isolated cases of hair dyes causing anaphylactic shock. Anafylaxe může být rychle fatální, a tam byly ojedinělé případy barev na vlasy způsobují anafylaktický šok.

Skin reactions can occur on a person's first exposure to hair dye, or can suddenly occur in a person who has been using them long-term. Kožní reakce se mohou objevit na osoby první vystavení barvení vlasů, nebo se může náhle objevit u osoby, která byla jejich použití dlouhodobý. A patch test before every dyeing is important to help detect skin allergies, but very time dye is applied to the skin, the immune system may become sensitized, increasing the risk of future allergic reaction. Kalmetizace před každým barvení je důležité pomoci odhalit kožní alergie, ale právě v době, barvivo se nanáší na kůži, může imunitní systém stane citlivé, čímž se zvyšuje riziko budoucích alergické reakce.

Working as a hairstylist is associated with an increased risk of skin allergies. Pracovat jako kadeřník, je spojena se zvýšeným rizikem kožních alergií. One review found that 17-80% of stylists suffered from allergic reactions on contact with hair dye (Khumalo et al, 2006). Jeden přezkoumání zjistila, že 17-80% z stylistů trpí alergickou reakci na kontakt s na barvení vlasů (Khumalo et al, 2006).

Barvy na vlasy mohou vyvolat astma
H air stylists are at risk of developing occupational asthma, both from the persulfates used in bleaches and PPD from hair dyes. H vzduchu kadeřníci jsou vystaveni riziku vzniku astmatu z povolání, a to jak z persulfates používaných v odbarvování a PPD od barev na vlasy. Long term exposure sensitizes the airways, leading to asthma attacks on exposure to the chemicals. Dlouhodobé expozice sensitizes dýchacích cest, což vede k astmatického záchvatu na vystavení chemickým látkám.

A number of studies have confirmed that hair stylists have higher levels of asthma than the general population. Řada studií potvrdila, že kadeřníci mají vyšší hladiny astmatu než u běžné populace.
Are Hair Dyes Related to Development of Cancer? Jsou barvy na vlasy ve vztahu k rozvoji rakoviny?
C ancers develop due to a combination of many factors damaging the DNA of a cell in the body. C ancers vyvinout v důsledku kombinace mnoha faktorů poškození DNA buněk v těle. While there is proof that hair dye chemicals do cause cancer in laboratory animals at high doses, it is still debated whether the low doses from hair dyes are sufficient to cause cancer in humans. Zatímco tam je důkaz, že chemikálie na barvení vlasů způsobují rakovinu u laboratorních zvířat při vysokých dávkách, je to stále diskutuje, zda je nízké dávky od barev na vlasy jsou dostatečné k způsobovat rakovinu u lidí.

Many studies have been conducted to try to determine whether long-term hair dye use causes cancer, and it is still a controversial subject. Mnohé studie byly provedeny, aby se pokusili zjistit, zda dlouhodobý použití barvení vlasů způsobuje rakovinu, a to je ještě kontroverzní téma. Most studies have focused on a possible increased risk of bladder cancer. Většina studií se zaměřila na možné zvýšené riziko rakoviny močového měchýře. Some studies have found that women who had consistently used hair dye long term had higher levels, and other studies did not. Některé studie zjistily, že ženy, které se běžně používá k barvení vlasů dlouhodobě měl vyšší úroveň, a jiné studie ne. Many official bodies have determined that the evidence so far is inconclusive. Mnohé státní orgány určily, že důkazy zatím neprůkazné.

However, new studies have linked hair dye use to development of a specific type of cancer, non-Hodgkin's lymphoma (Zhang et al, 200. Nicméně, nová studie spojené barvení vlasů použít k vývoji určitého typu rakoviny, non-Hodgkinova lymfomu (Zhang et al, 200. This study looked at groups of women suffering from this disease, and a control group. Tato studie se zaměřila na skupiny žen, které trpí touto nemocí, a kontrolní skupinou. It was found that women who started using hair dye, particularly darker colors, before 1980 had an increased risk of developing thedisease. Bylo zjištěno, že ženy, které začaly používat k barvení vlasů, zejména tmavší barvy, před rokem 1980 měli zvýšené riziko vzniku onemocnění.

The strongest evidence that hair dyes can cause cancer in humans comes from studies of cancer rates in hairstylists. Nejsilnější důkaz, že barvy na vlasy mohou způsobovat rakovinu u lidí pochází ze studií ve výskytu rakoviny v kadeřnice. One study found that if a hairstylist had used hair dyes at work for 5 years or more, she had a three times higher risk of developing breast cancer . Jedna studie zjistila, že pokud kadeřník použil barvy na vlasy v práci po dobu 5 let nebo více, měla třikrát vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Other studies have consistently found that hair colorists have an increased risk of non-Hodgkin's lymphoma, multiple myeloma and leukemia . Jiné studie souhlasně zjistili, že vlasové koloristy mají zvýšené riziko-Hodgkinův lymfom non, mnohočetný myelom nebo leukémie.

Barvení vlasů nadměrné škody
I f hair has been dyed many times, it becomes 'over-processed', which leads to brittle, dry hair that lack shine. I f vlasy byly barvené mnohokrát, to se stává 'přes-zpracované', což vede k křehké, suché vlasy, které postrádají lesk. Since hair only grows slowly (about 1.5cm/half an inch a month) longer hair can end up receiving multiple dye treatments. Vzhledem k tomu, vlasy, roste jen pomalu (asi 1.5cm/half palec měsíc) delší vlasy mohou skončit příjem více barvivo léčby. If other chemicals such as hair relaxers are used, the damage can be even worse, and over-processed hair easily breaks and splits. Jestliže jiné chemikálie, jako jsou vlasy relaxers jsou používány, mohou poškodit být ještě horší, a přes-zpracované vlasy snadno zlomí a rozkoly.

Unfortunately, there is really no solution to hair damage from dyeing, other than to stop dyeing. Bohužel, tam je opravdu žádné řešení na vlasy škody od barvení, jiné než zastavit barvení. If you do not want to stop, using a deep conditioner and products specifically for dyed hair can help reduce the damage and also maintain your color. Pokud nechcete zastavit, používat kondicionér a hluboké produkty speciálně pro barvené vlasy může pomoci snížit škody, a také udržet si barvu. Try to dye only your roots, to reduce the number of times the length of your hair is dyed. Snažte se barvivo pouze své kořeny, aby se snížil počet násobek délky vašich vlasů je obarvena.
P-Phenylenediamine, PPD: the Chemical that causes Allergic Reactions P-fenylendiamin, PPD: chemická látka, která způsobuje alergické reakce
P -Phenylenediamine (PPD) is present in over 2/3 of chemical hair dyes, and is known to be toxic to the immune system, skin, nervous system, respiratory system, liver and kidneys. P-fenylendiamin (PPD) je přítomna ve více než 2 / 3 z chemické barvy na vlasy, a je známo, že jsou toxické pro imunitní systém, kůže, nervového systému, dýchacích cest, jater a ledvin. It is the most toxic chemical in hair dyes. To je nejvíce toxické chemikálie v barvách na vlasy. The European Union classifies it as a toxin and irritant that is dangerous in the environment. Evropská unie ji klasifikuje jako toxin a dráždivé, že je nebezpečné pro životní prostředí. In Canada, its use in cosmetics is restricted and it was banned in France, Germany and Sweden. V Kanadě, je jeho použití v kosmetice omezené a to bylo zakázáno ve Francii, Německu a Švédsku.

Allergic and Skin Reactions Alergické a kožní reakce
PPD is a skin sensitizer, meaning that it can stimulate the immune system to cause a variety of allergic reactions. PPD je senzibilizátor pokožky, což znamená, že to může stimulovat imunitní systém způsobit různé alergické reakce. The skin may become red, blister, itch and burn on exposure of PPD. Kůže může být červená, puchýře, svědění a vypálit na expozici PPD. Allergic reactions may also cause breathing difficulties and can even be fatal. Alergické reakce mohou také způsobit potíže s dýcháním, a mohou být dokonce smrtelné.

Cancer Rakovina
Laboratory experiments have shown that PPD damages the DNA of human cells. Laboratorní pokusy ukázaly, že škody PPD DNA lidských buněk. Accumulated DNA damage leads to cancer. Kumulované poškození DNA vede k rakovině. However, it is not conclusive whether the exposure to PPD from hair dyes is enough to cause cancer in women who dye their hair, although hair stylists who color hair at work do have higher cancer levels (see below). Nicméně, to není rozhodující, zda expozice PPD z barev na vlasy je dost způsobit rakovinu u žen, které na barvení vlasů, ale kadeřníci, kteří barvu vlasů při práci mají vyšší hladiny rakoviny (viz níže).

Asthma Astma
Breathing in PPD fumes can cause the airways to narrow, making breathing difficult. Vd

arrow
profile_image
genfy
od 11. 8. 2009
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

omlouvám se za anglický text..
do googlu jsemsi dala následující:
barva na vlasy alergie kožní problémy akné horečky nemocnice

a můžete si počíst co způsobují barvy

arrow
profile_image
Slunečnice1
od 7. 10. 2009
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Tento přeliv používám již 7 let a díky ní mi přestaly padat vlasy a dokonce mi zhoustly. Zajímalo by mě, kde na to přišli, když tato barva se v čechám nedá vůbec sehnat. Mám poslední krabičku a teď netuším čím ji nahradit nikdy jsem žádnou alergickou reakci neměla, mám po ní nádherné vlasy.
tak teď už jenom čekat až se dostaví rakovina nemyslím si, že by to mělo být tak hrozné jak se píše. Podle mě je daleko škodlivější to co jíme než to co si dám jednou za 5 týdnů na hlavu.
Tohle je pouze můj názor

A nebo se rovnou zaregistrujte. Zabere Vám to 2 minuty.

 
Toto téma jsem založil/a, mohu ho tedy uzavřít.
Své téma uzavírejte vždy (!) po úspěšném prodeji v Bazaru. Děkujeme!
Příspěvky
| smazat označené